Zagreb: otvoreni grad? – Kampanja za Interkulturni društveni centar

Scroll down for English version.

Kako suzbijamo siromaštvo i poboljšavamo kvalitetu života stanovnika grada? Kako se osnažujemo da budemo aktivni dijelovi društva? Kako oblikujemo nove prostora suradnje i dijaloga brige su današnjih europskih gradova, pa tako i Zagreba.

Kako će gradovi izgledati u budućnosti ovisi i o sadašnjosti i načinima na koje ćemo doprinijeti njihovom razvoju. Jedna od onih koji promišljaju budućnost svojega grada je Platforma Upgrade koju trenutno čini Savez udruga Operacija grad, niz organizacija iz područja kulture, umjetnosti i mladih, Centar za mirovne studije, socijalna zadruga Okus doma i Zelena mreža aktivističkih grupa.

Akteri okupljeni oko ove platforme povezali su se iz različitih potreba, ali pod zajedničkim nazivnikom imaginiranja otvorenog grada i novih modela društvenog razvoja. Cilj je platforme i kampanje “Zagreb: otvoreni grad?” propitivanje granice grada i javno zagovaranje otvaranja Interkulturnog društvenog centra koji će odgovoriti na ove izazove.
S jedne strane Zagreb je postao važno turističko odredište, otvoreno za susrete najrazličitijih kultura, dok je s druge strane sve više njegovih građana suočeno s nezaposlenošću, siromaštvom i isključenošću.

Kako grad i njegovi građani zajednički mogu razvijati i ponuditi inovativne modele rješavanja problema zajednice i njihove neminovne promjene?

Kako zajedno možemo doprinijeti razvoju Zagreba kao otvorenog i uključivog grada za sve njegove sadašnje i buduće građane?
Zajedničkim djelovanjem:

solidarne ekonomije

izgradnje interkulturnog dijaloga i uključivosti

ekologije

te kulture i umjetnosti

u civilno-javnom partnerstvu s gradom

mogu se kreirati dinamična mjesta dijaloga i tolerancije, solidarnosti, kreativnosti, cjeloživotnog obrazovanja i osnaživanja građana za aktivno sudjelovanje u društvu.

I na kraju, u vrijeme različitih oblika kriza u kojima se kao društvo nalazimo, cilj je Interkulturnog društvenog centra doprinijeti pozitivnim društvenim promjenama – socijalnoj uključenosti građana i gospodarskom razvitku grada.

“Zagreb: otvoreni grad?” obuhvatit će medijsku kampanju kao i niz kulturno-umjetničkih i društvenih događanja za stanovnike i u suradnji sa stanovnicima grada.

Najave aktivnosti u kampanji možete pratiti na ovoj stranici u rubrici Vijesti i na Facebook stranici Zagreb: otvoreni grad?

Vidimo se na aktivnostima u otvorenom gradu!

Zagreb: open city? – Campaign for Intercultural social center

How do we fight poverty and improve the quality of life for city inhabitants? How do we capacitate ourselves to be active components of the society? How do we design new spaces of cooperation and dialogue preoccupy European cities today including Zagreb.

How cities will look in future depends also on their present and the ways in which we can contribute to their development. One of those who contemplate the future of their city is Platform Upgrade which currently comprises the Alliance Operation City, (organizations active in the field of culture, art and youth), Center for Peace Studies, social coop Taste of Home and Green Network of Activist Groups.

The actors comprising this platform came together for different needs but under common denominator – imagining open city and new models of social development. The aim of the platform and the campaign “Zagreb: open city?” is to examine city borders and to publicly advocate institution of the Intercultural social center which will respond to these challenges.
On the one hand, Zagreb has become an important touristic destination open for meetings of different cultures, while on the other an increasing number of its inhabitants faces unemployment, poverty and exclusion.

How can the city and its inhabitants together develop and provide innovative models of solving community problems and their inevitable changes?

How can we commonly contribute to the development of Zagreb as an open and inclusive city for all its present and future inhabitants?
Through common action of:

solidarity economy

sustainable development

building intercultural dialogue

social entrepreneurship

and culture and arts

in civil-public partnership with the City

can be created dynamic spaces of dialogue and tolerance, solidarity, creativity, life-long learning and capacitating citizens for active participation in the society.

And finally, in times of various crisis that we as a society face, the aim of Intercultural social center is to contribute to positive social changes – social inclusion of citizens and economic development of the city.

“Zagreb: open city?” will comprise a media campaign as well as a number of cultural, artistic and social events for the citizens and in cooperation with them.

News on the activities can be found on this page under News and on the Facebook page Zagreb: otvoreni grad?

 

See you at the events in the open city!

 

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close