Što radimo?

Savez udruga Operacija grad trenutačno provodi trogodišnji strateški plan u periodu od 2019. – 2022. Strateški ciljevi Saveza u narednom periodu su:

  1. Raditi na razvoju kulturne politike i institucionalnog okvira usmjerenog nezavisnoj kulturnoj sceni i mladima.
  2. Proizvoditi i prenositi znanje u području sudioničkog upravljanja i modela inovativnih institucija u kulturi.
  3. Afirmirati nove tipove društvenosti kroz suradnju između područja kulture, društvene integracije, brige za okoliš te održivog življenja i solidarne ekonomije.
  4. Daljnje osnažiti programske i administrativne kapacitete organizacije.

Četiri programa Operacije grad obuhvaćaju aktivnosti i projekte koje organizacija provodi i izravno su utemeljeni na osnovnim ciljevima organizacije.

Prvi program, “Su-upravljanje Pogonom”; drugi program, “Institucionalna inovacija i kulturna politika”; treći program, “Osnaživanje lokalnih scena, prijenos znanja i umrežavanje”;  četvrti program “Upgrade”.

  1. Su-upravljanje Pogonom
Pogon Jedinstvo

Su-upravljanje Pogonom temeljni je program Operacije grad usmjeren na praktičnu provedbu civilno-javnog partnerstva u upravljanju infrastrukturom za mlade i nezavisnu kulturu u Zagrebu. S obzirom da je Savez inicijalno uspostavljen kako bi zagovarao osnivanje centra za nezavisnu kulturu i mlade, ustanove temeljene na formalnom civilno-javnom partnerstvu zagrebačke gradske uprave i organizacija nezavisne kulture i mladih, on čini platformu za sudjelovanje civilne strane ovog partnerstva. Budući da je 2008. ugovorom između Grada Zagreba i Saveza osnovan Centar, pri čemu osnivači zajednički upravljaju temeljnim funkcioniranjem ustanove, ta godina je i godina formalnog početka provedbe ovog programa.

Primarna uloga Saveza u ovom partnerstvu vezana je za sadržaj, odnosno program Centra. On okuplja organizacije koje djeluju na području nezavisne kulture i mladih i tako s jedne strane osigurava programe koji će se odvijati u Pogonu, a s druge omogućuje svim organizacijama korisnicama da sudjeluju u donošenju odluka. Glavni instrument ovog sudjelovanja, osim članstva u Savezu je Programski savjet Pogona, stručno savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika organizacija civilnog društva koje raspravlja o pravilima i procedurama korištenja resursa, programskom usmjerenju i dugoročnijim programskim planovima. Programski savjet ima 5 članova, a biraju se iz redova članica Saveza.

Savez i njegove članice kontinuirano su angažirane u unaprijeđivanju modela i praksi korištenja infrastrukture Centra, kako bi on postao resurs – ne samo organizacija i inicijativa iz područja kulture i djelovanja mladih nego i šire lokalne zajednice. Ovo je posebno važno u perspektivi renovirane zgrade Jedinstva koja će omogućiti veći broj korisnika i različitih sadržaja. Naime, pored uloge u programiranju, predstavnici Saveza su intenzivno uključeni u promišljanje i pripremu rekonstrukcije i dogradnje objekta bivše tvornice Jedinstvo kako bi ova infrastruktura bila pogodna za znatno širi spektar javnih programa nego sada.

  1. Institucionalna inovacija i kulturna politika

Institucionalna inovacija te pitanja kulturne politike su teme kojom se ova organizacija kontinuirano bavi od svog osnutka. S jedne je strane Savez pokrenuo procese koji imaju unaprijediti i inovirati polje kulturne politike u onom segmentu koji obuhvaća kvalitetno upravljanje prostorima nezavisne kulture i mladih, a s druge se strane afirmirao kao resursna organizacija za pitanja sudioničkog upravljanja i javno-civilnog partnerstva.

Polazeći od osnivanja Pogona, novog tipa mještovite ustanove, kao ishodišne točke, Savez kontinuirano radi na promoviranju sudioničkog upravljanja kao dugoročno održivog modela koji svoju uspješnost pokazuje u praksi. Upravo je uspješnost ovog modela inspirirala brojne aktere u drugim lokalnim zajednicama na iniciranje i pokretanje procesa uspostavljanja sudioničkog upravljanja. U navedenim procesima Operacija grad djeluje kao akter koji istovremeno te procese podržava, ali ih i aktivno potiče nastojeći doprinijeti što kvalitetnijem razvoju tih procesa te osnažiti ulogu uključenih aktera. Podržavanjem lokalnih procesa uspostave sudioničkih modela upravljanja, ostvaruje se važan moment kontekstualizacije modela Pogona u drugim sredinama, odnosno, prilagodba tog modela specifičnoj lokalnoj zajednici i okruženju u kojem se ona nalazi. Također, pored djelovanja u polju inovacije i promišljanja, Savez djeluje i u kapacitetu kontinuirana praćenja korištenja prostornih resursa u gradu Zagrebu te praćenja gradske politike upravljanja prostorima. Unutar ovog programskog segmenta, Savez surađuje sa svojim organizacijama članicama, od kojih određeni broj i sam upravlja prostorima. Tako Savez i članice zajednički ulažu napore u prevladavanju izazova koje sa sobom nosi zagovaranje za uspostavljanje ujednačene, kvalitetne politike upravljanja javnom gradskom infrastrukturom, s naglaskom na primjenu načela dobrog upravljanja. U ovom procesu Savez djeluje dvojako: kao resursna organizacija te kao zagovarački akter koji okuplja različite dionike ne bi li zajednički iznašli najbolja rješenja za pitanja kvalitetnog upravljanja javnim prostorima.

Konačno, kroz ovaj program organizacija je različitim zagovaračkim aktivnostima (javna kulturna događanja, okrugli stolovi, zagovaračke kampanje) podigla vidljivost nezavisne kulturne scene te ju je pozicionirala kao važno mjesto unapređenja lokalne kulturne politike i relevantnog sugovornika gradskih vlasti kad je u pitanju financiranje programa nezavisne kulture i osiguravanja boljih uvjeta za rad.

  1. Osnaživanje lokalnih scena, prijenos znanja i umrežavanje
Pogonizacija, Pogon Jedinstvo

Savez ovaj program, u različitim formatima i opsezima provodi od samih početaka svog djelovanja (2006.) te je postao prepoznat kao organizacija koja posjeduje resurse i kapacitete za prijenos znanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi te za osnaživanje suradničkih i partnerskih organizacija na lokalnoj, nacionalnoj te regionalnoj/međunarodnoj razini.

Tijekom posljednjih godina djelovanja, Operacija grad i oko nje okupljeni pojedinci organizirali su i proveli brojne edukacije, seminare, stručne panele i kampanje koje su imale za cilj: 1) nametnuti u javnom prostoru temu sudioničkog upravljanja i javno-civilnog partnerstva kao dugoročno održivog modela koji doprinosi demokratizaciji u kulturi i društvu, 2) prenijeti iskustvo i znanje stečeno su upravljanjem Pogonom te 3) pomoći i podržati aktere u drugim sredinama koji teže lokalizirati i kontekstualizirati vlastite pokušaje uspostave javno-civilnog partnerstva.

Osim toga, Savez je nastavio djelovati kao resursna organizacija za svoje članice gdje je posebice važno naglasiti kontinuiranu podršku koju Savez pruža pojedinačnim organizacijama koje imaju neriješena pitanja prostora konzultacijama, organiziranjem zajedničkih aktivnosti te zajedničkim istupanjem prema gradskoj upravi.
Savez je učinio i važan iskorak u povezivanju s organizacijama koje djeluju i izvan područja kulture te s neformalnim inicijativama.

Nadalje, rad Saveza je uvelike obilježen odlascima predstavnika i predstavnica Operacije grad u druge sredine gdje održavaju radionice i edukativne aktivnosti u području sudioničkog upravljanja, ali i pomažu u facilitaciji procesa između drugih organizacija/saveza te njihovih lokalnih vlasti u nastojanjima izgradnje vlastitih modela javno-civilnog partnerstva.

Transfer znanja osiguran je i organizacijama u regiji: u Makedoniji su predstavnici Saveza radili s lokalnim akterima na uspostavi civilno-javnog partnerstva (Skoplje); u Srbiji su sudjelovali na jačanju scene formiranjem formalne mreže organizacija nezavisne kulture, a koja danas, preuzimajući model otvorenog kalendara Pogonom, upravlja resursom Kulturni centar Magacin.

Operacija grad je 2018. godine postala punopravnom članicom Kooperative – regionalne platforme za kulturu te je kroz tu platformu provela program: City Spaces – Spaces for Citizens, u partnerstvu s organizacijom Exopeditio iz Crne Gore. U ovom su programu predstavnici Operacije grad održali radionice za organizacije iz Crne Gore i Srbije.

Savez je prepoznat i na široj europskoj razini što se najviše očituje dugogodišnjom suradnjom s Europskom kulturnom fondacijom (ECF). Ističemo opsežan dvogodišnji program Connected Action for the Commons u kojem smo, zajedno s mrežom Clubture i Pravom na grad, djelovali kao jedan od 6 “hubova” na europskoj razini, koji su za cilj imali uspostaviti i zagovarati novi skup demokratskih praksi i modela u Europi usmjerenih angažmanu kulturnih organizacija u zajednici i kulturi polazeći od ideje kulture i kulturnog sektora kao svojevrsnog laboratorija za društvene inovacije. Suradnja s ECF-om je nastavljena i nakon završetka ovog programa, izborom Operacije grad za sudjelovanje u programu Courageous Citizens u kojem je 2018. godine Savez bio domaćin međunarodnim aktivističkim i kulturno-umjetničkim organizacijama.

  1. Upgrade
Tjedan Afrike, Pogon Jedinstvo

Recentni fokus djelovanja Operacije grad, koji se tijekom posljednje tri godine transformirao u zaseban program, jest rad na suradnji i povezivanju kulture s drugim područjima djelovanja, primarno putem djelovanja platforme Upgrade. Platforma Upgrade je nastala kao proces promišljanja i nadograđivanje modela su-upravljanja Pogonom kroz interdisciplinarni pristup, razvojem novog modela koji bi u sebe uključio i druge civilnodruštvene aktere koji ne djeluju isključivo u području kulture. Tako je došlo do konceptualizacije i zagovaranja modela društveno- kulturnog centra kao novog institucionalnog modela korištenja i upravljanja javnom infrastrukturom koja je namijenjena za transdiciplinarne i transsektorske potrebe kulture, organizacija civilnog društva i lokalne zajednice. U procesu zajedničkog modeliranja i promišljanja, definirana je interkulturalnost kao sadržajni fokus budućeg društveno-kulturnog centra u Zagrebu te je od tada dio zagovaračkih aktivnosti Saveza usmjeren ka osnivanju Interkulturnog društvenog centra kao institucionalne inovacije primjerene novonastalim okolnostima djelovanja i života u gradu.

Upgrade se sastoji od niza civilno-društvenih organizacija koje obuhvaćaju sljedeća polja: kultura i umjetnost, ekologija, solidarna ekonomija i integracija. Osim Operacije grad i organizacija u kulturi, tu se nalaze Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG), Centar za mirovne studije i Zelena akcija. Ove se organizacije kroz platformu Upgrade zalažu za oblikovanje sistemskih rješenja problema neadekvatne prostorne infrastrukture za djelovanje nezavisne kulture i civilnog društva u Zagrebu, uzimajući u obzir nove potrebe lokalne zajednice i nove okolnosti razvoja suvremenih gradova.

Platformu Upgrade odlikuju konstantni zagovarački napori te istupanja u javnosti putem kampanje Zagreb – Otvoreni grad? koja se, u većem ili manjem obujmu, implementira od 2016. godine. Tijekom provedbe ove kampanje odvili su se brojni kulturni i umjetnički programi, radionice, javna i festivalska događanja. Sve članice platforme ulažu trud ne bi li se kampanja svake godine osvježila novim sadržajima, novim spoznajama u polju upravljanja javnim prostorima te novima saznanjima u radu s korisnicima (putem fokus-grupa) kako bi se kreirali novi pravci djelovanja koji će dovesti do uspostave interkulturnog-društvenog centra. Također, platforma je tijekom svog djelovanja učinila značajne iskorake u povezivanju s lokalnom zajednicom gdje se ističe suradnja s neformalnom inicijativom Dugave s kojom smo proveli 3 festivala u tom kvartu koja su inkorporirala aktivnosti namijenjene građanima, a koje su sadržajno imale za cilj osvijestiti pitanja integracije, održivog življenja, zaštite okoliša te kulture i umjetnosti kao kohezivnog elementa zajednice. U samu organizaciju ovih kvartovskih festivala su bile uključene organizacije članice platforme, neformalne inicijative i pojedinci, predstavnici mjesne samo-uprave te sami građani.

English version in progress…

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close