Struktura

Scroll down for English version

Tijela upravljanja

Skupština

Najviše tijelo upravljanja Saveza je Skupština koja se sastoji od predstavnika/ca organizacija članica te svaka članica ima 1 glas.

Upravni odbor

Upravni odbor kojeg imenuje Skupština na mandat od 2 godine upravlja organizacijom između dvije skupštine. Trenutni sastav Upravnog odbora čiji mandat traje do 11.06.2024. čine:

Ivana Pejić

Ivona Eterović

Ana Abramović

Dina Karadžić

Luka Antić

Predsjednica

Predsjednica Saveza koju bira skupština na mandat od 3 godine zastupa organizaciju, vodi popis članova, saziva Skupštinu, te obavlja druge dužnosti propisane zakonom. U njezinom odsustvu, ove dužnosti obavlja zamjenica predsjednice organizacije. Predsjednica Saveza je Mirela Travar, a zamjenica predsjednice Matija Mrakovčić, a njihovi mandati traju do 05.06.2023.

Organizacijski tim

Organizacijski tim predstavlja operativnu strukturu organizacije koja provodi programe i projekte Saveza. Uz organizacijski tim, Savez povremeno angažira dodatne osobe na pojedinim projektnim aktivnostima te uključuje volontere.

Organizacijski tim čine:

Mirela Travar – koordinatorica organizacije
Valentina Nedeljko – programska asistentica
Sofija Dobrić – voditeljica financija i administracije

Ako želite postati članom potrebno je popuniti pristupnicu i dati potrebne dokumente. Skinite pristupnicu ovdje: suoperacijagrad_pristupnica

Članstvo u Savezu je dobrovoljno, za sve udruge i saveze udruga koji prihvaćaju načela djelovanja i ciljeve Saveza.

Članom Saveza mogu postati udruge i savezi udruga zainteresirani za rad i/ili pružanje pomoći na području kulture i/ili mladih sa sjedištem u Gradu Zagrebu. Predstavnika/icu udruge u Savezu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Udruge ili savezi udruga mogu postati članovi Saveza kada ispune sljedeće uvjete:

  • kada su osnovane u skladu sa zakonom i upisane u registar nadležnog državnog tijela kao neprofitne pravne osobe;
  • kada nadležno tijelo udruge donese odluku o udruživanju i kada prihvate ovaj NOVI statut_OG_2015.

Organizacije pristupaju članstvu tako da popune ovu Pristupnicu te je dostave na u Pristupnici navedene adrese. O primanju u članstvo odlučuje Upravni odbor Saveza na prvoj idućoj sjednici.

Za sva pitanja obratite se na ovaj mail

Dokumenti

Statut Saveza udruga Operacija grad (PDF)

punomoc_zastupanje

Structure

Management bodies

Assembly
The highest management body of the Alliance is the Assembly which consists of the representatives of member organizations and each organisation has 1 vote.

Management board
Management board appointed by the Assembly for two-year mandate manages the organization between to Assembly meetings. The current Management board with the mandate until June 11, 2024, consists of::

Ivana Pejić

Ivona Eterović

Ana Abramović

Dina Karadžić

Luka Antić

President
President of the Alliance elected by the Assembly on three-year mandate represents the organization, keeps the register of members, convenes Assembly meetings and performs other tasks stipulated by law. In her absence, these tasks are performed by the Vice President. Currently the President of the organization is Mirela Travar and Vice President is Matija Mrakovčić the mandate until June 5, 2023.

Organizational team
The organizational team is the operational structure of the organization which implements programs and projects of the Alliance. Besides the organizational team, the Alliance occasionally engages additional associates on individual project activities and involves volunteers.

Organizational team consists of:
Mirela Travar – overall coordinator 
Valentina Nedeljko – programme assistan
Sofija Dobrić – finance and administration manager 

If you want to become a member you need to fill out the membership form and provide required documents. You can download the form here.: suoperacijagrad_pristupnica

Membership is voluntary for all associations and alliances which accept principles and goals of the Alliance.

Associations and alliances from Zagreb interested in the work and/or provision of help in the field of culture and/or youth can become a member of the Alliance. Legal representative of the member organization appoints its representative in the Assembly of the Alliance. Associations or alliances may become members of the Alliance when they meet the following requirements:

when legally established and registered in the appropriate public register as non-profit legal entities; when the appropriate management body of the organization passes the decision on membership and accepts the following Statute of the Alliance NOVI statut_OG_2015.

Organizations submit this application form to the address mentioned in the document. The decision on the membership is passed by the Management board on the first meeting following the application.

For all queries write to this email address.

Documents

Alliance Operation City Statute (PDF)

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close