Pozadina

Scroll down for English version.

Povijest Saveza

Savez je nastao na inicijativu zagrebačkih organizacija, koje su još početkom 2005. godine zajednički pokrenule javnu raspravu i zagovaračku kampanju za unapređenje položaja nezavisne kulture i mladih u gradu Zagrebu. Incijatori Saveza su: 2 nacionalne mreže (Savez udruga Klubtura / Mreža Clubture koja djeluje na području nezavisne kulture i Mreža mladih Hrvatske koja djeluje na području mladih), organizacije okupljene oko suradničke platforme Zagreb – Kulturni kapital Evrope 3000 (Autonomni kulturni centar, Bacači sjenki, BLOK, Centar za dramsku umjetnost, Multimedijalni institut, Platforma 9.81, Udruženje za razvoj kulture, WHW) te zagrebački neprofitni klubovi za kulturu i mlade (MaMa, Močvara i Attack!).

Nakon serije tribina, u rujnu 2005. inicijatori Saveza su kao dio platforme Zagreb – Kulturni kapital Evrope 3000 organizirali 10-dnevnu manifestacija Operacija:Grad koja se održala u napuštenom industrijskom kompleksu Badel u Zagrebu. Operacija:Grad okupila je 26 organizacija i inicijativa s namjerom afirmacije novih modela kulturnog programiranja, inovativnih modela iskorištavanja prostora te širenja javnoga prostora. S obzirom na tadašnje lokalne kulturno-političke prilike projekt je imao snažnu dimenziju povećavanja vidljivosti nezavisne produkcije, proboj u širu javnost te zagovaranje potreba lokalnog kulturnog sektora i sektora mladih.

Neformalna incijativa registrirana je kao Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade 16.8.2006. godine, a osnivačka skupština održana je 1.6.2006. Od tada do 2009. godine aktivnosti Saveza prvenstveno su bile usmjerene uspostavljanju POGONa – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade u Zagrebu kao ustanove mješovitog tipa (civilno-javno partnerstvo) kroz inovativni model programiranja i upravljanja.

Savez je 2008. godine s Gradom Zagrebom suosnovao javnu ustavnu POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade s kojim su-upravlja Centrom. Jedna od Savezovih glavnih funkcija je u svom formalnom članstvu okupiti organizacije korisnice prostora Centra. Učlanjivanjem u Savez članice ravnopravno sudjeluju u upravljanju Centrom što između ostalog podrazumijeva usuglašavanje i donošenje ključnih upravljačkih odluka (npr.izbor ravnatelja), uspostavljanje modela korištenja resursa i programskog odlučivanja kao i permantentnu evaluaciju i unapređivanje tog modela.

Slijedom toga, Savez je 2009. i 2010. godine značajno proširo svoje članstvo. S obzirom da je uspostavljanjem javne ustanove primarni cilj Saveza za Centar za nezavisnu kulturu i mlade ostvaren, organizacija je promijenila ime u Savez udruga Operacija grad i redefinirala svoje ciljeve u sljedeće:

  1. Okupljati organizacije nezavisne kulture i mladih te javnim zagovaranjem za promjenom institucionalnog i socio-kulturnog okvira raditi na poboljšanju uvjeta djelovanja u polju nezavisne kulture i mladih.
  2. Doprinijeti uspostavljanju nezavisne kulture i mladih kao utjecajnih aktera u razvoju grada Zagreba.
  3. Razvijati suradnju s Gradom Zagrebom na području svoje djelatnosti, a osobito u razvitku Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade.

 

Background

History of the Alliance Operation City

The Alliance was established by Zagreb based organizations which in early 2005 initiated public discussion and an advocacy campaign for improvement of the position of the non-institutional culture and the youth in the City of Zagreb. The initiating organizations are: two national networks (Clubture Network active in the field of non-institutional culture and Croatian Youth Network active in the youth field), organizations gathered in the cooperation platform Zagreb – Cultural Capital 3000 (Autonomous Cultural Center ATTACK, ShadowCasters, BLOK, Center for Drama Art, Multimedia Institute, Platforma 9.81, Culture Development Association “CDA”, WHW) and Zagreb non-profit cultural and youth clubs (MaMa, Močvara and Attack!).

Following a series of public discussions, as a part of the platform Zagreb – Cultural Capital 3000 the initiators organized a ten day manifestation Operation: City which took place in an abandoned industrial complex Badel in Zagreb in September 2005. Operation: City gathered 26 organizations and initiatives for the purpose of promoting new models of cultural programming, innovative models of using spatial infrastructure and widening public space. Considering the local cultural and political context of the time, the project had a strong focus on raising visibility of the independent cultural production in the wider public and on advocating the needs of the local cultural and youth sectors.

The informal initiative was registered under the name Alliance for the center for independent culture and youth on August, 16, 2006 while the constitutional assembly meeting was held on June 1, 2006. From that day until 2009 the activities of the Alliance were primarily focused on establishing POGON – Zagreb center for independent culture and youth in Zagreb as a hybrid institution (civil-public partnership) based on an innovative model of programming and governing.

With the City of Zagreb the Alliance co-founded the public institution POGON – Zagreb center for independent culture and youth in 2008 which is co-governed by the two founders. One of the main functions of the Alliance is to gather in its formal membership the user organizations of the Center. By becoming a member of the Alliance organizations participate in the governance of the Center which implies, among other things, discussing and passing key governing decisions (eg. appointment of the director), establishing the model of the use of resources and program decision-making, as well as permanent evaluation and improvement of that model.

Therefore, in 2009 and 2010 the Alliance significantly increased its membership. Since the Alliance for Center for independent culture and youth achieved its primary objective by establishing the institution, the organization changed its name into Alliance Operation City and redefined its goals as follows:

To gather organizations of independent culture and youth organizations and work on the improvement of the conditions for their activities in their respective fields through public advocacy for the change of institutional and socio-cultural framework.
To contribute to the positioning of independent culture and youth as influential actors in the city development.
To develop cooperation with the City of Zagreb in the fields in which the organization is active, and particularly in the development of the Zagreb center for independent culture and youth.

 

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close