O nama

Operacija Grad (bivši Savez udruga Operacija grad i Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade – SZC) je osnovan s ciljem poticanja razvoja nezavisne kulture te samoorganiziranog djelovanja mladih, a što ostvaruje organiziranjem kulturnih programa i manifestacija, javnih rasprava, edukacijskih i istraživačkih programa te izdavanjem publikacija. Svojim aktivnostima Savez okuplja organizacije i pojedince (umjetnike, kulturne djelatnike, mlade aktiviste, stručnjake i sl.).

Operacija grad je osnovana kao formalni subjekt inicijative zagrebačkih organizacija, koje su još početkom 2005. godine zajednički pokrenule javnu raspravu i zagovaračku kampanju za unapređenje položaja nezavisne kulture i mladih u gradu Zagrebu: 2 nacionalne mreže (Savez udruga Klubtura / Mreža Clubture koja djeluje na području nezavisne kulture i Mreža mladih Hrvatske koja djeluje na području mladih), organizacije okupljene oko suradničke platforme Zagreb – Kulturni kapital Evrope 3000 te zagrebački neprofitni klubovi za kulturu i mlade (MaMaMočvara i Attack!). Organizacija je registrirana 16.8.2006. godine, a osnivačka skupština održana je 1.6.2006. Operacija grad trenutno broji 27 članica.

Krajem 2008. godine, Operacija grad je s Gradom Zagrebom zajednički osnovala te danas zajednički upravljaju javnom ustanovom: POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, koja je utemeljena na novom modelu civilno-javnoga partnerstva. Tako je, između ostalog, jedna od glavnih funkcija Operacije grad u svom formalnom članstvu okupiti organizacije korisnice prostora Pogona. Učlanjivanjem u organizaciju, članice ravnopravno sudjeluju u upravljanju Centrom što između ostalog podrazumijeva usuglašavanje i donošenje  ključnih upravljačkih  odluka  (npr. izbor ravnatelja), uspostavljanje  modela  korištenja  resursa i programskog odlučivanja kao i permantentnu evaluaciju i unapređivanje  tog modela.

Operacija grad je svojim djelovanjem usmjerena prema iznalaženju održivih i inovativnih modela upravljanja javnom infrastrukturom, aktivnim uključivanjem različitih dionika te, kroz suradnički proces promišljanja, kreiranja i provođenja tih modela u praksu.  Nakon suosnivanja Pogona kao institucije kojom suupravljaju organizacije civilnog društva i Grad Zagreb, nastavlja raditi na unapređenju modela suupravljanja i korištenja javne infrastrukture. Kritičkim promišljanjem kulturnih praksi i društvenih potreba, svoje djelovanje usmjerava prema koncipiranju transsektorskih odgovora na postavljene probleme. Aktivnim radom na jačanju pozicije organizacija nezavisne kulture i mladih te taktičkim umrežavanjem među njima kao i s organizacijama civilnog društva koje djeluju u području ljudskih prava, solidarne ekonomije i ekologije, interkulturalnosti i intergracije te u suradnji s javnim institucijama, Operacija grad intenzivno radi na promociji koncepta društveno-kulturnih centara kao novog modela korištenja javne infrastrukture. U kontekstu globalnih tendencija u razvoju gradova, a koje karakteriziraju različiti oblici ekonomske i društvene krize, Svojim aktivnostima pokušava detektirati i kritički sagledati prevladavajuće procese koji često potiču komercijalizaciju sadržaja, komodifikaciju javnih dobara i gentrifikaciju gradskih cjelina te razmotriti alternative koje nastaju kroz procese jačanja kapaciteta angažmana lokalne zajednice te koje rezultiraju novim modelima društvenog razvoja čija je glavna karakteristika solidarnost. Konačno, Operacija grad je u kontinuiranom istraživačko-analitičko procesu iznalaženja najboljih modela sudioničkog upravljanja, njihove primjene i prilagodbe lokalnoj zajednici i specifičnom kontekstu u kojem se ti modeli imaju primijeniti.

Organizacije članice Operacije grad djeluju na raznolikim područjima nezavisne kulture i aktivnosti mladih i za mlade. Tako te organizacije provode projekte i aktivnosti u raznovrsnim poljima: aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura mladih i stvaralaštvo mladih, urbana kultura, suvremena umjetnost, kazalište, ples, performans, neformalna edukacija na različitim područjima, informiranje mladih, novi mediji i tehnologije, mobilnost mladih, politike za mlade, kulturne politike, arhitektura i urbanizam, glazbena kultura, film i video itd.

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close