Kulturna politika odozdo!

Operacija grad je novu godinu započela provedbom važnog projekta: Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje.

Demokratizaciju upravljanja javnim resursima vidimo kao jedan od ključnih elemenata reforme javnog sektora. Koncept sudioničkog upravljanja u području kulture koji razvijamo proteklih 10-ak godina potvrđuje njegovu važnost i za ostala područja društva. Ovim projektom želimo doprinijeti razvoju javne (kulturne) politike koja se temelji na sudjelovanju građana i civilnog društva u upravljanju lokalnim društveno-kulturnim centrima kao mehanizmom kojim se jača transparentnost, smanjuje korupcija i osigurava da se javnim resursima upravlja u interesu lokalne zajednice. Istraživanjima, analizama i mapiranjem društveno-kulturnih djelatnosti osiguravamo proizvodnju znanja u području inovativnih modela upravljanja u kulturi, a zagovaranjem promjene institucionalnog okvira i angažiranjem javnosti (javna kampanja, tribine, konferencija) oko nje po prvi put otvaramo prostor za javnu raspravu te ključnim akterima (ciljne skupine: OCD-i u kulturi, medijski radnici) osiguravamo preduvjete za njihov utjecaj na promjenu društveno-političkog konteksta.

Partneri na projektu su:

 • Savez udruga Klubtura (SU Klubtura), Zagreb
 • Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva (Kurziv), Zagreb
 • Platforma za društveni centar Čakovec (PDC Čakovec)
 • Savez udruga Kaoperativa (SU Kaoperativa), Karlovac
 • Platforma doma mladih (PDM), Split
 • Art radionica Lazareti (ARL), Dubrovnik
 • Savez udruga Rojc (SU Rojc), Pula
 • Savez udruga Molekula (SU Molekula), Rijeka
 • Mreža društveno-kulturnih centara (DKC-HR), Zagreb.

Partneri međusobno surađuju više od 10 godina, a ovaj je projekt svojevrsni zaključak dosadašnjih nastojanja te početak novog ciklusa zajedničkog rada.

Ukupna vrijednost projekta je 159.173,76 € od čega je 149.940,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je konzorcij u sastavu Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka, Zaklada za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA iz Zagreba, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i CNVOS – Centrom za informiranje, suradnju i razvoj nevladinih organizacija iz Ljubljane.

A Bottom-up Cultural Policy!

Alliance Operation City has started the new year with the implementation of an important project: A Bottom-up Cultural Policy: From good practices of socio-cultural centers toward a sustainable framework for participatory governance.

Democratization of public resource management is one of the key elements of public sector reform. The concept of participatory management in the field of culture that we have been developing for the past 10 years confirms its importance for other areas of society as well. The project aims to contribute to the development of public (cultural) policy based on citizen and civil society participation in the management of local socio-cultural centers as a mechanism that strengthens transparency, reduces corruption and ensures that public resources are managed in the interest of the local community. Through research, analysis and mapping of socio-cultural activities, we ensure the production of knowledge in the field of innovative cultural management, while by advocating for change of institutional framework and engaging the public through a public campaign, forums, conference, we are opening a space for public debate for the first time. Furthermore, we provide key actors (target groups: CSOs in culture, media workers) with the prerequisites for their influence on changing the socio-political context, and through intergenerational and intercultural knowledge exchange we empower them to recognize the importance and continuity of progressive cultural practices.

The partners on the project are:

 • Clubture, Zagreb
 • Kurziv, Zagreb
 • Platform for the Community Center Čakovec
 • Alliance Kaoperativa, Karlovac
 • Platforma doma mladih, Split
 • Art Workshop Lazareti (ARL), Dubrovnik
 • Alliance Rojc (SU Rojc), Pula
 • Alliance Molekula (SU Molekula), Rijeka
 • Network of Socio-Cultural Centers (DKC-HR), Zagreb.

Partners have been cooperating for more than 10 years, and this project is a form of conclusion of previous efforts and the beginning of a new cycle of joint work.

Total project cost is 159.173,76 €, while the contribution of ACF funding is 149.940,00 €.

Active Citizens Fund 2014-2021 in Croatia is operated by Community Foundation Slagalica from Osijek in consortium with SOLIDARNA – Foundation for Human Rights and Solidarity from Zagreb, Association for Civil Society Development SMART from Rijeka and CNVOS – Centre for Information Service, Co-operation and Development of NGOs from Ljubljana (Slovenia).

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close